Referat juni 2008

 

Ordinær generalforsamling søndag den 25. maj 2008 i Roholte Forsamlingshus

Referat
fra ordinær generalforsamling søndag 25. maj 2008

Grundejerforeningen
MOSEBØLLE STRANDHUSE

Til stede fra bestyrelsen:
Arne S. Andersen (formand), Bent Johansen (kasserer), Kurt Hamann, Finn Rasmussen (sekretær), Finn Schmidt (suppleant)

Øvrige medlemmer:
53 + 2 fuldmagter. 1 medlem deltog uden stemmeret pga. restance.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for året 2007, herunder orientering om status i afvandingssagen
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2007 til godkendelse
4. Fastsættelse af budget og kontingent for 2009
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Udgår
7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant
9. Eventuelt

Ad 1.
Forsamlingen valgte Svend Wedege som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved brev af 1. maj 2008 var indkaldt i henhold til vedtægten og at generalforsamlingen i henhold til denne var beslutningsdygtig.

Ad 2.
Formanden indledte beretningen med at oplyse, at der i det forløbne år har været holdt 8 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været med følgegruppen for afvandingsprojektet, der blev nedsat ved den ekstraordinære generalforsamling i 2007, hvor det blev besluttet, at lægge et nyt dræn fra vendepladsen på Tjørnevænget til fjorden, efter at det i vinterens løb havde været nødvendigt at bortlede vandet fra området ved hjælp af pumpe.

Ved den ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget et ekstraordinært kontingent på kr. 2000,- til finansiering af et nyt dræn, der skulle løbe uden om TJ 15, idet det eksisterende dræn lå under huset. Forud for igangsættelse af arbejdet blev der holdt et møde med ejeren af TJ 15. I mødet deltog formanden og følgegruppen samt Teknisk forvaltning Faxe, repræsenteret ved ingeniør Jim Hansen. På mødet blev det besluttet, at grundejerforeningen skulle etablere en brønd på friarealet bag TJ 15, idet ejeren af parcellen selv ville bekoste renovering af drænet på egen grund. Grundejerforeningens del af arbejdet er nu afsluttet og der er lagt dræn og faste rør fra brønden på friarealet til udløb i grøften.

Økonomisk oversigt for afvandingsprojektet blev fremlagt. Af oversigten fremgår, at de samlede udgifter udgør kr. 57.908,75 svarende kr. 432,15 pr. parcel. Det overskydende beløb på kr. 1.567,85 pr. parcel tilbageføres til grundejerne enten ved oplysning af konto nr. til kassereren eller ved check.

Om dræn og afvandingsforhold i øvrigt, oplyste formanden, at der er foretaget renovering af dræn på Ternevej ligesom der er foretaget spuling af drænet der løber mellem Niels Juels Vej og Tjørnevænget. Med disse tiltag forventer bestyrelsen at problemerne med de store vandansamlinger vil være afhjulpet.

Om andre forhold kunne formanden berette, at jordstykket ved vendepladsen på Niels Juels Vej igen er frit og at det vil blive belagt med vejmateriale, og svinget på Sommerlystvej er blevet udbygget med ny vejkasse, så lastbiler kan passere uden at ødelægge græsrabatten. Endvidere er stien mellem Fjordvej og Tjørnevænget blevet forsynet med gelænder.

I årets løb har bestyrelsen modtaget flere henvendelser og klager over bilernes hastighed i området. På den baggrund rettede formanden en kraftig henstilling til medlemmerne om, at respektere den anviste fartgrænse på højst 20 km/t. idet han bad grundejerne huske på, at vejmaterialet er slidt og derfor meget støvende når der køres for stærkt.

Løsgående hunde og hundes efterladenskaber har givet anledning til flere klager. Formanden påpegede i den forbindelse, at hunde der færdes i området skal føres i snor og hundenes ejere er forpligtet til at samle deres hunds efterladenskaber op

Et forhold der også har givet anledning til klager er græs på bebyggede parceller, som ikke bliver slået og derfor er til gene for nabogrundene. Formanden erindrede i den forbindelse om, at bestyrelsen jf. vedtægten i sådanne tilfælde har påtaleret og kan foranstalte græsslåning udført for den pågældende ejers regning.

Om de tilbagevendende arrangementer kunne formanden glæde sig over den store tilslutning der havde været til foreningens Sankt Hans arrangement. Også arbejdet med nedtagning og opsætning af badebroen havde haft stor tilslutning.

Formanden sluttede sin beretning med, at henstille til de grundejere der har både, om at rydde op på bådpladserne og fjerne gamle både, ophalervogne og redskaber, der ikke længere er i brug.

Dirigenten spurgte om nogen havde spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Afvandingssagen blev fra flere i forsamlingen kommenteret. Der blev herunder rejst spørgsmål om hvorvidt ejeren af TJ 15 har fået foretaget dræningsarbejde på sin grund og dermed opfyldt sin del af aftalen. Der blev også givet udtryk for nødvendigheden af, at grundejerforeningen har dokumentation for at arbejdet er blevet udført og anmeldt til kommunen.

Formanden tilkendegav, at foreningen vil undersøge om dræningsarbejdet på parcellen er blevet udført og anmeldt til kommunen.

Hastigheden på vejene blev også kommenteret. Der blev herunder fremsat ønsker om, enten at etablere chikaner eller bump eller nedsætte hastighedsgrænsen til10 km/ t. Postbilen blev af flere udlagt som en væsentlig fartsynder.

Formanden oplyste at foreningen gerne modtager klager over fartsyndere og følger op på sådanne med påtaler.
Med disse bemærkninger blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 3.
Kassereren henviste til regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen spurgte om der var spørgsmål til dette.

Der blev stillet spørgsmål til udgiftsposten slåning af grunde. Kassereren oplyste hertil, at det drejer sig om et midlertidigt udlæg, der senere vil blive indtægtsført.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4.
Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet for 2009 fastsættes til kr. 800,- og spurgte om der var spørgsmål til budgettet.

Der blev til posten ”Vedligeholdelse af veje og dræn”, hvortil der var afsat kr. 45.000,-, spurgt om bestyrelsen havde særlige projekter i tankerne.

Kassereren oplyste, at dette ikke var tilfældet, men at beløbet var afsat med tanke på de nedslidte veje og dræn i grundejerforeningen.

Budgettet og kontingentet for 2009 blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5.
Dirigenten oplyste at der til generalforsamlingen var modtaget 11 forslag til behandling.

Jan Schneider og Finn Schmidt blev valgt som stemmetællere.

Forslag 1
Birgit Paus påpegede, at mange grunde er generet af meget høje træer der tager sol og lys fra tilgrænsende grunde. Birgit Paus fik bred tilslutning fra forsamlingen.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at undersøge hvilke muligheder grundejerforeningen har for at fastsætte regler for hvor høje træer må være og hvilke muligheder der er for, at skride ind over for de grundejere hvis træer er til gene for andre.

Forslag 2
Kim Thomsens forslag om at udskrive et kontingent på kr. 800,- til forbedring af vejene gav anledning til megen debat. Forslaget blev afvist.10 stemte for og 32 imod forslaget.

Forslag 3
Kim Thomsen understregede, at hans forslag ikke drejede sig om asfaltering af vejene, men om en asfaltgranulat belægning som den der findes i dag.

Kurt Hamann oplyste at bestyrelsen har indhentet en pris for afrensning af samtlige veje og udlægning af 5 cm. asfaltgranulat. Et sådant arbejde vil kunne laves for kr. 100.000,-

Forslaget blev afvist. 12 stemte for og 17 imod forslaget

Forslag 4
Jan Karlsson trak på dirigentens opfordring sit forslag

Forslag 5
Jan Karlssons forslag om ændring af vedtægtens § 4 blev afvist. 1 stemte for og 35 imod forslaget.

Forslag 6
Finn Johansens forslag om afskaffelse af ”Haveaffaldsordningen” blev afvist. 5 stemte for og 34 stemte imod forslaget.

Forslag 7
Finn Johansens forslag om afskaffelse af ”Storskraldsordningen” blev afvist. 18 stemte for og 19 imod forslaget.

Forslag 8
Svend Wedekes forslag om at foreningen opretter en hjemmeside som informationskilde blev vedtaget. 36 stemte for og 2 imod forslaget.

Jens Peter GL 6 påtog sig opgaven at udarbejde hjemmesiden til en fornuftig pris.

Forslag 9
Svend Wedekes forslag om at kontingent til foreningen fremover opkræves via PBS blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 10
Svend Wedekes forslag om ændring af vedtægtens § 6 blev afvist. 1 stemte for 36 imod forslaget.

Forslag 11
Svend Wedekes forslag om, at pålægge bestyrelsen at igangsætte et projekt til afhjælpning af problemer med afdræning af overfladevand på grundejerforeningens område blev enstemmigt vedtaget.

Der vil i tilslutning til projektet blive oprettet en følgegruppe.

Ad 7.
Bent Johansen blev genvalgt som kasserer for en 2-årig periode

Stig H. Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode

Jan Schneider blev nyvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode

Ad 8.
Finn Schmidt blev genvalgt som suppleant for en 2-årig periode

Ad 9.
Kassereren bad medlemmerne om at man ved adresseændring eller ved salg af ejendom meddeler dette til grundejerforeningens kasserer.

FR
26.05.2008

Svend Wedeke
Dirigent

Dato
Bestyrelsen: