Referat juni 2009


Ordinær generalforsamling søndag den 24. maj 2009 i Roholte Forsamlingshus

Referat
fra ordinær generalforsamling søndag 24. maj 2009

Grundejerforeningen
MOSEBØLLE STRANDHUSE

Til stede fra bestyrelsen:
Arne S. Andersen (formand), Bent Johansen (kasserer),  Kurt Hamann, Stig Pedersen, Finn Schmidt.
Udtrådt: Jan Schneider (sekretær)

Øvrige medlemmer: 28

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for året 2008

3. Forelæggelse af regnskab for 2008

4. Fastsættelse af budget og kontingent for 2009
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 800 kr for 2009

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Forslag til igangsætning af afdræning af overfladevand på foreningens område,
Iht. det på generalforsamlingen 2008 vedtagne forslag.
I forbindelse hermed økonomi til dækning af ovennævnte.

6. Valg af formand Arne Svanholm Andersen (modtager ikke genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem Kurt Hamann (modtager genvalg)
Valg af sekretær.

7. Udgår

8. Valg af suppleant Finn Schmidt (modtager genvalg)

9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og undskyldte tidspunktet kl. 10.00, da vandværket plejer at bruge dette tidspunkt. Dette vil fremover blive koordineret med vandværket.

Ad 1.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Svend Wedege som dirigent. Og dette kunne alle tilslutte sig.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ved brev til medlemmerne af 28. april 2009 var indkaldt i henhold til foreningens vedtægt, og at generalforsamlingen i henhold til denne var beslutningsdygtig.

Ad.2.
Formanden indledte med at orientere at bestyrelsen havde beskæftiget sig med de opgaver som var blevet den pålagt på sidste generalforsamling + vanlige gøremål:

1. Muligheden for at fastsætte regler for højde på træer i området.
Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen, men ikke fået et brugbart svar, så bestyrelsens svar er stadig – at tale med nabo/genbo om højden på bevoksning. Deklarationen for området beskriver at bevoksning ikke må dække væsentligt for udsyn.

2. Oprettelse af hjemmeside som informationskilde.
Jens-Peder, Glentevej 6, påtog sig på generalforsamlingen sidste år, at være bestyrelsen behjælpelig med at oprette en hjemmeside. Jens-Peder har nu oprettet denne, og den er virkelig flot. www.moseboelle.dk.  Denne side omhandler historie om Mosebølle – hvad der foregår i foreningen – samt div. links til kommune, vandværk etc. Siden vedligeholdes indtil videre af Jens-Peder.

3. Opkrævning af kontingent via PBS.
Bent Johansen har i samarbejde med banken fået det arrangeret således, at vi nu kører indbetaling via PBS. Bent havde nogle hovedbrud med banken ang. registrering af medlemmerne, men nu kører det som det skal.

4. Afdræning af overfladevand i foreningens område.
Dette har bestyrelsen og drænudvalget brugt megen tid på. Vi er nået så langt at bestyrelsen kan fremlægge et forslag til afhjælpning af dræning i området. Dette er et senere punkt på dagsordenen.

5. Vanlige gøremål.

Vi må stadig kræve at hunde føres i snor på foreningens område. Samtidig indskærpes det at man samler hundens efterladenskaber op.

Hastigheden i området er 20 km i timen, dette gæler også gæster – husk at oplyse om dette.

Igen i år har der været stor hjælp til op og nedtagning af broen.

Det påtales på det kraftigste at det er forbudt at parkere på svingpladsen for enden af Sommerlystvej. Der vil blive sat skilt op med parkering forbudt.

Det grønne areal i højre side – når man ser ud mod fjorden – er blevet renset og slået, div. både har været flyttet. Brugere bedes overveje om nogle både/udstyr skal fjernes.

I efteråret vil bestyrelsen få renset i venstre side, og man beder grundejere som har udstyr på fællesarealet generelt vurdere værdien af dette og evt. fjerne det.

Det kunne være en ide, at markere udstyr med en label, udleveret af foreningen.

Efter debat af beretningen blev denne vedtaget.

Ad.3.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad.4.
Det blev erkendt at der er fejl i posteringerne i budgettet, dette rettes, men ændrer ikke på bundlinens resultat.
Kontingentet blev herefter sat til afstemning med bestyrelsens forslag på 800, kr.
Dette blev vedtaget enstemmigt.

Ad 5.
Dirigenten meddelte, at der ikke er modtaget forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen kunne nu fremlægge en plan for afdræning af en del af området i 3 tempi (se referat af drænudvalgsmøde d.17.5.09.)
Dette indebærer en ekstraordinær indbetaling til dækning af dette.

Referat af drænudvalgsmøde d. 17.5.09

Deltagere: Ejvind Harlø, Frank Pedersen, Svend Wedege , Kurt Hamann og Arne Svanholm Andersen.
Afbud: Kurt Solbjerg, Stig Pedersen, Bent Johansen og Finn Schmidt.

Svend Wedeges forslag fra sidste generalforsamling om at gennemgå områdets dræn er nu tilendebragt.
På første møde fremlagde Svend en ”køreplan”, som blev fulgt.
Det blev besluttet at fremlægge forslag om dræn på området på følgende måde:

1. prioritet: Drænarbejde Sommerlyst vej til Digestykket 9 – Kr. 163.000,-
2. prioritet: Drænarbejde Digestykket 9 til grønt område ved fjorden – Kr. 120.000,-
3. prioritet: Drænarbejde Niels Juelsvej 16 til Tjørnevænget 8 – Kr. 36.000,-

Pris pr. parcel  prioritet 1 + 2 + 3 – Kr. 2.400,-
Pris pr. parcel  prioritet 1 + 2 – Kr. 2.200,-
Pris pr. parcel  prioritet 1 – Kr. 1.300,-

Det ekstraordinære kontingent skal indbetales senest d. 1.9.09.
Der kan udfærdiges separat regnskab over ekstraordinært kontingent i vores årlige regnskab, hvis dette besluttes.

Referent
Arne Svanholm  Andersen

Forslaget blev sat til afstemning.
Prioritet 1+2+3 til kr 2.400. blev godkendt med 27 stemmer for, 0 imod og 1 undlod at stemme.
Projektet blev vedtaget med indbetaling inden 1.9. 2009 med kr. 2.400.
Der udfærdiges separat regnskab i 2009 regnskabet for disse midler.

Ad. 6.
Til valg af formand var der en del søgen blandt de fremmødte.
Stig Petersen fra bestyrelsen påtog sig hvervet for et år.

Finn Scmidt indtræder som bestyrelsesmedlem.
Kurt Hamann blev genvalgt.
Som sekretær blev valgt Anne Voss Ternevej 15.

Ad 8.
Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Kim Thomsen Rylevej 10.

Som redaktør af hjemmesiden valgtes Bettina Christensen Digestykket 16.
Bestyrelsen skaber kontakten til Jens-Peder.

Ad 9.
Under evt. blev det debatteret om kontingentet permanent skulle hæves. Dette ville blive fremført til næste generalforsamling.

Der var ikke yderligere der ønskede ordet under dette punkt og dirigenten gav derfor ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede dirigenten for hans gode og myndige ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for en god og saglig debat, samtidig takkede han bestyrelsen for et altid positivt og godt samarbejde gennem 9 år, og sluttede med at ønske medlemmerne en god sommer.

Bestyrelsen den 4. juni 2009

Formad
Arne S. Andersen

Kasserer
Bent Johansen

Bestyrelsesmedlem
Finn Schmidt

Bestyrelsesmedlem
Stig Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kurt Hamann

Dirigent
Svend Wedege