Referat juni 2011

Ordinær generalforsamling lørdag den 4. juni 2011 kl. 11.00 i Roholte Forsamlingshus

Referat

 

Til stede fra bestyrelsen: Stig Hedeager Pedersen (formand), Bent Johansen (kassere), Anne Voss (sekretær), Kurt Harmann, Finn Schmidt, Kim Thomsen (supplant).
Øvrige medlemmer: 36 + 3 fuldmager.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for året 2010 (udsendt sammen med indkaldelsen)
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2010 til godkendelse
 4. Fastsættelse af budget og kontingent for 2012 (vi foreslår stadig kr. 1.000,-)
 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
  • Vedtægtsændring §4 fra de nuværende 50,00 kr. til 100,00 kr. – 2. rykker 250,00 kr.
   To indkomne forslag fra medlemmer:
  • Kurt Hansen – Rylevej 2
   Jan Karlson – Ternevej 2
 6. Valg af formand Stig Hedeager Pedersen (modtager genvalg)
  Valg af bestyrelsesmedlem Kurt Harmann (modtager genvalg)
 7. Udgår
 8. Valg af suppleant Kim Thomsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

Ad 1:

Forsamlingen valgte Svend Wedege som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved brev af 1. maj 2011 er indkaldt i henhold til vedtægteren og at generalforsamlingen i henhold til denne er beslutningsdygtig.
Der blev valgt 2 stemmetællere: Kurt og Bettina.

Ad 2:

Formandenindledte beretningen med at byde velkommen og med at oplyse, at der i det forløbne år har været holdt 5 bestyrelsesmøder. Vejene Sommerlystvej, Glentevej, Digestykket, Rylevej og Ternevej indtil vejbommen er af drøn – på Reparation lavet med asfaltgranulat.
Reparation af dræn – på Tjørnevænget 2 steder samt Fjordvej nr. 3. Rist ved Sommerlystvej/Digestykket.

Skt. Hansbål var der 11 der spiste deres medbragte mea og 57 kom senere til bål.

Hjemmesiden www.Moseboelle.dk kører fint.

Broen er igen blevet nedtaget og opsat på de fastsatte datoer, trods vi var betænkelige ved opsætningen, da der stadig var is på fjorden uge før. 9 personer til nedtagning det var alt for lidt, hvorimod 19 personer til opsætning, det var godt.

Angående asfaltering på Niels Juelsvej vil vi henvende os til Faxe kommune, da de tidligere har vedligeholdt denne vej, der er mange huller og en beboer har klaget til kommunen, man de mener ikke at det er deres ansvar, da de siger at det er en privatvej, men vi forsøger igen.

Indmeldelse i Fritidshusenes Landsforening (FL)

 • På generalforsamlingen 2010 blev der givet mandat til at undersøge tinglysning af deklarationen samt kommunens lokalplan og vedtægter. På grund af klager fra medlemmer, som er noboer til høje træer.
  I den forbindelse har bestyrelsen indmeldt grundejerforeningen i Fritidshusenes Landsforening, som koster 15,00 kr. pr. grundejer pr. år.

Skiltning

 • På mødet med formanden for FL hos Stig og Kurt, fik vi konstateret at teksterne på vores skilte vedr. vægt på køretøjer var forkerte. Dem har vi fået ændret og godkendt af politiet, sådan at det ikke længere er grundejerforeningen der står til ansvar for eventuelle skader.

Træer

 • 11 april 2011 har FL skrevet et brev til Faxe kommune angående sagen om for høje træer på Tjørnevænget 15, som tager udsigten fra andre parceller. Sagen vedr. ovenstående adresse, er taget som eksempel da der allerede har været kørt en sag af Stig Hedeager Pedersen privat, som henvendte sig til Hegnssynet, gennem Advokat Kim Steen, hvor det blev meddelt at kun grundejerforeningen kan køre sager om overholdelse af grundejerforeningens bestemmelser.

Renovering af resterende veje er udskudt til 2012, grundet reparation af dræn-arbejde samt pengemangel.

Dirigenten Svend spurgte om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning – og det var der.
Kurt Rylevej 2 mente ikke at indmeldelsen til FL var en fordel for grundejerforeningen, med derimod til Stig’s egen fordel og at det vil komme til at koste ekstra penge end de 15,00 kr. pr. parcel at køre sådanne sager om træfældning.
Kim Rylevej 10 mente at sestyrelsen skulle fælde for høje træer og sende regningen til den pågældende ejer af træerne, hvis der er blevet klaget flere gange over de samme træer – ligesom nu, hvor vi sender regning til dem der ikke slår græs.
Bettina Digestykket 16 sagde at det er den enkeltes samvittighed og at det er bedst at kunne tale sammen om tingene og det var de fleste enige om.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3:

Dirigenten oplyste, at årsrapporten var udsendt sammen med indkaldelsen og gav ordet til kasseren Betn.
Kasseren fik ordet og fremlagde regnskabet og spurgte om der var spørgsmål til dette. Der var 2 spørgsmål vedr. underskud på egenkapitalen og det høje beløb til advokatomkostninger, og det sidste gav udslag i at nogle parceller ikke havde betalt og der var blevet rykket flere gange sam udført arbejde i 2010 af keld Hansen lev manglende beløb betalt i 2011.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4:

Budgettet er godkendt og kontingentet er stadigvær kr. 1.000,00 for år 2012.

Ad 5:

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Vedtægtsændring §4 fra de nuværende 50,00 kr. til 100,00 kr. og 2. rykker 250,00 kr.
To indkomne forslag: Kurt Hansen, Rylevej 2
Brev fra jan karlson Ternevej 2

 • kurt Rylevej 2’s forslag om at udsende bestyrelsens beretning samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, det er sket, og det syntes alle var en god ide.
 • Snerydning er sket og det har de fastboende selv betalt.
 • Jan karlson’s forslag er at kontingent skal være kr. 400,00, men han var den eneste der stemte for det – resten vil fortsat betale kr 1.000,00
 • Vedr. §6 om fremmøde, det er dem der er mødt op til generalforsamlingen der stemmer, og ikke dem der sidder hjemme. Jan karlson vil have at alle parceller har stemmeret også selvom de ikke er mødt op til generalforsamlingen.

Ad 6:

Valg af formand Stig Hedeager Pedersen modtog genvalg.
Valg af næstformand kurt Hamann, han trak sig og ind kom Kurt Hansen, Rylevej 2

Ad 7:

Udgår i år.

Ad 8:

Jun Tginseb bkev gebvakgt sin syookeabt,

Ad 9:

Evt

indkomne forslag mente nogle af medlemmerne sulle sendes ud samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Poul Sommerlystvej 28 ville ikke have båden liggende på fællerarealet uden for bådpladserne og endvidere sagde han også at folk, der lutede deres hunde skulle samle hundelort op efter sin hund.
Ternevej 1-5 der ligger en del vand på vejen og i rabatterne, der ikke kan komme væk, så der skal evt. drænes – det vil man lige holde øje med og undersøge sagen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Bestyrelsen den 29 juni 2011

(Referater er underskrevet af bestyrelsen, og kopi er sendt til alle)