Referat juni 2012

Ordinær generalforsamling søndag den 17. juni 2012 kl. 10.30 i Roholte Forsamlingshus

Referat

Til stede fra bestyrelsen: Stig Petersen (formand), Bent Johansen (kasserer), Anne Voss (sekretær), Kurt Bøgeskov Hansen, Finn Schmidt, Kim Thomsen (suppleant).

Øvrige medlemmer: 38 + 2 fuldmagter.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for året 2011 (udsendt sammen med indkaldelsen)
Forelæggelse af revideret regnskab for 2011 til godkendelse
Fastsættelse af budget og kontingent for 2013 (Bestyrelsen foreslår at kontingentet
fastsættes til kr. 1.200,- for 2013)
5. Indkomne Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
(Ingen indkomne forslag)
6. Udgår i år.
7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er kasserer Bent Johansen som er villig til at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Johansen.

På valg er Finn Schmidt som er villig til at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Schmidt.

På valg er sekretær Anne Voss som er villig til at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Voss.

8. Valg af suppleant.
På valg er Kim Thomsen.

9. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Forsamlingen valgte Svend Wedege som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved brev af 5. maj 2012 er indkaldt i henhold til vedtægten og at generalforsamlingen i henhold til denne er beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning.

Formanden indledte beretningen med at byde alle fremmødte velkommen og med at oplyse, at der i det forløbne år har været holdt 6 bestyrelsesmøder. Og tilføjede at der vil blive lagt 2 nye bunker asfaltgranulat på henholdsvis Sommerlystvej og Fjordvej til reparation af vejene til fri afbenyttelse af lapning af huller.
Tilføjelse til tillæg til vedtægterne angående ansvar på tunge køretøjer.

Der har været 6 bestyrelsesmøder.
Og 1 møde med drænudvalget.

Skt. Hans aften, der var 11 til fælles spisning og 55 til at bevidne at heksen kom af sted til tiden.

Pga. økonomien har der været holdt igen på forskellige tiltag i 2011.

Hjemmesiden har ikke kørt optimalt pga. tekniske problemer. Den er blevet lavet lidt om så der vil være billeder fra diverse begivenheder og fra området bla. Flere luftfoto findes på hjemmesiden.

Vi har været hos Faxe kommune for at høre hvor meget de asfalterer på Niels Juels vej. De asfalterer kun fra vejen og ind til skel. Resten er for vores regning. Dog blev nogle af hullerne på det første stykke af Niels Juelsvej rep. af asfalt firmaet. Særligt hjørnerne ved landevejen hvor asfalten stopper og det går over i rabatten er der problemer med at jord/granulaten som bliver kørt op/fjernet.

Vi er blevet enige om at udskyde vejene i nord området til 2013, da der er nogle drænings problemer der skal løses.

Ved det store regnskyl i august 2011 kom der igen en stor samling vand på Ternevej nord ud for nr. 5. Vandet blev pumpet ned på marken bag brænde Hans.
Hans ringede og bad os om at stoppe med at pumpe da vandet var tæt på husets fundament. Slangen blev vendt ned mod brønden på Niels Juelsvej / Tjørnevænget, dog skabte dette et nyt problem da vandet skyllede sten og grus væk på vejen. Vi havde ikke slanger nok til at kunne nå helt ned til risten på Tjørnevænget. Problemet på Ternevej nord skal
løses.

Der findes ikke dræn tegninger over området omkring Ternevej nord.

Vandproblemerne på Ternevej midt skyldtes at der var problemer med drænrøret i stien imellem Ternevej og Tjørnevænget. Der har i efteråret 2011 været spuleslange i røret fra de to brønde i hver ende af stien, ca. halvvejs satte slangen sig fast. Problemet skal løses da der står et EL skab på Ternevej ved nr. 16 hvor vandet står omkring.
Hullerne omkring el skabet på Ternevej skal fyldes så vandet ikke ligger der, men løber væk fra el skabet.

Vandproblem på Glentevej nr. 8 hvor vandet står ud af skråningen.

Ang. disse tre steder hvor vi skal have løst drænings problemerne er der blevet sendt tegninger og beskrivelser til 3 forskellige entreprenører. Alle har fået til sendt samme materiale så de kan give tilbud på det arbejde vi ønsker udført.
Der skal lægges drænslange med sten over så vi for dræn effekt langs med hele drænet. Efter det princip som blev godkendt på en tidligere generalforsamling.

Faxe kommune har fået besked om hvordan problemet på Ternevej Nord bliver løst og de har givet accept på projektet.
Birch Rommelhof har givet skriftlig accept på at der bliver tilsluttet til det drænrør på hans mark.
Hans ( Brænde Hans ) Præstøvej 151 har fået besked på hvad der kommer til at ske. Hans syntes at det er ok.

Alle brønde er blevet suget og flere drænrør er blevet spulet. Det ser ud til at være ok, lige bort set fra stien imellem Tjørnevænget og Ternevej.

Der har været en sætningsskade i hjørnet på Tjørnevænget som Kjeld har rep. De gamle drænrør var gået fra hinanden.

Der er afholdt et møde med dræn udvalget i oktober. Hvor der blev talt om de forskellige steder hvor problemerne er størst og hvilke tiltag vi havde tænkt os.

Bro optagning i oktober. Der var bestilt mad og godt vejr, et godt fremmøde stillede på stranden, 22 personer i alle aldre som gik til makronerne, rimeligt hurtigt kom broen på land. Derefter mad og snak på kryds og tværs, der er billeder på hjemmesiden.

Rabatterne er flere steder i løbet af vinteren kørt op, vi må bede folk om at få jævnet det opkørte ud og køre på vejene og ikke i rabatten. Vejene er absolut ikke til store tunge lastbiler i vinter halvåret, prøv at tage hensyn til det i evt. planlægning af bestilling af materialer som skal afleveres af store lastbiler.

Broen blev sat i vandet d. 24 marts på den aftalte dag, det var godt vejr og der var 13 som hjalp til med at få taget hul på sæsonen 2012. Der må gerne komme flere og hjælpe.

Ang. Græsslåning. Grundejerne skal slå til midten af vejen og hvor der er stier skal man slå til midten af stien.
Der henstilles til at man overholder de regler der er i vedtægterne der er angående tider hvornår man må slå græs.

Det henstilles til folk at lufte deres hunde når det er lyst, så de kan se hvor deres hunde besørger i græsset og så kan man efterfølgende samle hundens efterladenskaber op. Det er utroligt hvor mange hunde l…. der er i rabatterne. Man skal kigge mere på jorden end på området når man går tur, ærgerligt at det stadig er så stort et problem. Hvis ikke man er typen der gider samle op, så lad dog hunden gøre det på egen grund, så alle andre slipper for svineriet.

Hastighederne må vi ikke glemme, der køres stadig alt for stærkt. Ternevej er til tider ved at udvikle sig til et stykke af E 45. Vi må henstille ejerne om at give besked til deres lejere, helst på et sprog som de kan forstå.

Henvendelser til bestyrelsen skal foregå på den måde at man kommer med noget på skrift, som så bliver taget med på det næste bestyrelses møde, hvor vi kan drøfte det i fællesskab.

Drænarbejdet er gået til Brian Hansen Præstøvej 155 4640 Fakse.
Arbejdet påbegyndes ca. uge 22 2012.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Ad 3. Regnskab

Dirigenten oplyste, at årsrapporten var udsendt sammen med indkaldelsen og gav ordet til
kassereren.

Kassereren fik ordet og spurgte om der var spørgsmål til dette.

Finn fra Tjørnevænget spurgte til tab på tilgodehavende og til det svarede Bent Johansen at det skyldtes konkursen af Rylevej 3 som advokatomkostningerne skulle dække.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Budget og Kontingent.

Kim fra Rylevej spurgte om vi skulle komme flere penge i kassen, så der var mere stående på kontoen til uforudsete udgifter. Til det svarede Bent Johansen at det så bedre ud i år, end på samme tid sidste år.

Kontingentet for 2013 stiger til kr. 1.200,00 det blev vedtaget med 26 stemmer for og 1 imod.

Ad 5. Forslag.

Der var ingen forslag.

Ad 7. Valg.

Bent Johansen blev genvalgt som kasserer for en 2-årig periode
Finn Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode
Anne Voss blev genvalgt som sekretær for en 2-årig periode

Ad 8. Valg af Suppleant.

Kim Thomsen ønskede ikke genvalg som suppleant.

Bettina Christensen, Digestykket 16 blev valgt som ny suppleant.

Ad 9. Eventuelt.

Ella Jensen, Ternevej 6 spurgte til fældning af træer og lugning af ukrudt på hjørnet af Niels Juelsvej og Præstø Landevej, som står i 75 cm højde – Det hører ikke under grundejerforeningen.

Fældning af træer: Fritidshusenes Landsforening har rykket kommunen for svar vedr. deres henvendelse af 24. maj 2011, intet er sket.
Fritidshusenes Landsforening sender sagen til statsforvaltningen på sjælland og beder dem gå ind i sagen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Bestyrelsen den 19. juni 2012

Formand
Stig Petersen

Kasserer
Bent Johansen

Dirigent
Svend Wedege

Bestyrelsesmedlemmer
Kurt Bøgeskov Hansen

Sekretær
Anne Voss

Finn Schmidt