Referat juni 2013

Ordinær generalforsamling søndag den 9. juni 2013 kl. 10.30 i Roholte Forsamlingshus

Referat

Til stede fra bestyrelsen: Stig Petersen (formand), Bent Johansen (kasserer), Anne Voss (sekretær), Kurt Bøgeskov Hansen, Finn Schmidt, Bettina Christensen (suppleant).
Øvrige medlemmer: 45 deltagere

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for året 2012 (udsendt sammen med indkaldelsen)

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2012 til godkendelse

4. Fastsættelse af budget og kontingent for 2014 (Bestyrelsen foreslår at kontingentet

fastsættes til kr. 1.200,- for 2014)

5. Indkomne Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

(Ingen indkomne forslag) Fra bestyrelsens side forslår vi storskraldscontainer afskaffet og

grenaffald kun afhentes 1 gang årligt (efterår) fra 2014.

6. Valg af formand Stig Hedeager Pedersen (modtager genvalg)

 Valg af bestyrelsesmedlem Kurt Hansen (modtager genvalg)

7. Udgår i år.

 8. Eventuelt.

Ad 1.

Forsamlingen valgte Svend Wedege som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved brev af 7. maj 2013 er indkaldt i henhold til vedtægten og at generalforsamlingen i henhold til denne er beslutningsdygtig.

Ad 2.

Formanden indledte beretningen med at byde alle fremmødte velkommen og med at oplyse, at der i det forløbne år har været holdt 4 bestyrelsesmøder.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Ad 3.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten 2012 var udsendt sammen med indkaldelsen og gav ordet til kassereren.
Kassereren fik ordet og spurgte om der var spørgsmål til dette.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4.

Kontingentet for 2014 er fortsat kr. 1.200,00 (uændret). Til udbedring af vendepladser og nyt slidlag ved indkørslen til Niels Juelsvej, samt til uforudsete udgifter..

Kassereren opfordrer alle grundejere til at tilmelde sig PBS.

Ad 5.

Storskralds container afskaffes og grenaffald afhentes 1 gang årligt (efterår) fra 2014 uge 43, Der var 24 stemmer for og 1 imod. Forslaget blev godkendt.

Ad 6.

Stig Hedeager Pedersen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode

Kurt Bøgeskov Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode

Ad 8. Eventuelt.

Forespørgsel for senere tømning af septitanke, er forelagt Faxe Forsyning.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Bestyrelsens beretning, der var udsendt til alle før generalforsamlingen:

Beretning fra bestyrelsen For året 2012

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

1) Skt. Hans aften var der 9 der spiste sammen på fælles arealet, senere kom der ca. 120 som var med til at sende heksen af sted, der var fællessang og harmonika musik som Finn og Hugo leverede. Det kneb dog med at få gang i bålet, det lykkedes dog.

2) Dræn arbejdet blev afsluttet og allerede den 25. juli stod det sin prøve, da der faldt 30mm regn og igen den 7. august blev området udsat for et voldsomt regnvejr og tordenvejr, alt ser ud til at være i orden, så vi må sige at drænene virker.

3) Drænrøret på stien imellem Ternevej og Tjørnevænget var blevet trykket fladt af en stor sten, som blev fjernet og drænrør repareret. Den store sø, som plejer at stå på Ternevej ud for nr. 15, har ikke været der siden.

4) Drænrøret på Glentevej er blevet spulet og der er lagt en faskine, vandet står ikke mere ud af skrænten.

5) Der vil blive tegninger til Faxe Kommune over de nye dræn.

6) Alle brønde og sandfang er blevet spulet og tømt, nogle dræn er ligeledes blevet

7) Vi har store problemer med at der kører alt for store lastbiler ind i området i den periode, hvor vejene ikke kan bære. Så vi henstiller alle om, at få materialer kørt i den periode, hvor vejene er til det. Husk at få ordnet den rabat som din leverandør har ødelagt.

8) Der er blevet ødelagt en brønd og et drænrør på Tjørnevænget, da en stor lastbil kørte ud i rabatten og trykkede brønden 20 cm ned. Firmaets forsikring har givet
accept på at udbedre skaden.

9) Der vil blive skrevet et brev til Faxe Forsyning angående tømning af septiktanke, hvor vi beder dem om at udføre tømningen efter den 1. maj (på grund af lastbilens vægt).

10) Der er lagt asfalt granulat 2 steder, på Sommerlystvej og på Fjordvej nord, som man frit kan hente til at komme i hullerne ud for ens egen grund. Hvis man har lyst til at fylde flere huller så er man velkommen til det.

11) I september var vi til landsmøde med FL (Fritidshusenes landsforening) i Korsør, deltagere var Stig, Kurt og Finn.

12) I sagen om de høje træer , venter man stadig på svar fra statsforvaltningen. Landsforeningen har anket sagen til statsforvaltningen. Det brev fra Faxe Kommune er fremsendt til statsforvaltningen og det bekræftes herved , at sagen kan ankes” Referat Jan Howardy, den 12.04.2013 kl. 17.00.

13) Lørdag den 20. oktober viste efteråret sig fra den bedste side med sol og ingen vind, så en perfekt dag at få broen op på land. Der var mødt 22 op til at hjælpe til, det gik godt og hurtigt, derefter var der fællesspisning og småsnak.

14) Der blev skrabet sne en gang i vinter.

15) Lørdag den 5. december 2012: Isskruninger har været hård ved betonklodsen ved broen, så hård at den blev væltet. Lørdag den 7. april 2013 blev beton klodsen sat på plads igen og klar til at broen kunne sættet op igen.

16) Opsætning af broen blev gjort og den 13. april 2013 og 16 var mødt op til at hjælpe, meget flot.

17) Ny granulat på vejene – Tjørnevænget, Niels Juelsvej, Ternevej nord og Fjordvej samt reparation af asfalt huller ved Præstøvej. Arbejdet bliver udført af Brian
Kock Hansen og starter uge 21-22 2013.