Referat juni 2014

Ordinær generalforsamling søndag den 15. juni 2014 kl. 10.30 i Roholte Forsamlingshus

Referat

Til stede fra bestyrelsen: Stig Petersen (formand), Bent Johansen (kasserer), Anne Voss (sekretær), Kurt Bøgeskov Hansen, Bettina Christensen (suppleant).
Øvrige medlemmer: 24 parceller var repræsenteret

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for året 2013 (udsendt sammen med indkaldelsen)

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse

4. Fastsættelse af budget og kontingent for 2015 (Bestyrelsen foreslår at kontingentet

fastsættes til kr. 1.200,- for 2015)

5. Indkomne Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

(Indkomne forslag 1) Svend Wedege: Vedtægtsændring i stk. 6 pkt. 4 og 5 ombyttes

6. Udgår i år.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bent Johansen kasserer (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Finn Schmidt (modtager genvalg)
Sekretær Anne Voss (modtager genvalg)

8. Valg af suppleant Bettina Christensen (modtager genvalg)

9. Eventuelt.

Ad 1.

Forsamlingen valgte Svend Wedege som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved brev af 9. maj 2014 er indkaldt i henhold til vedtægten og at generalforsamlingen i henhold til denne er beslutningsdygtig.

Ad 2.

Formanden indledte beretningen med at byde alle fremmødte velkommen og med at oplyse, at der i det forløbne år har været holdt 4 bestyrelsesmøder.
Der var ingen kommentarer til beretningen.

Ad 3.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten 2013 var udsendt sammen med indkaldelsen og gav ordet til kassereren. Kassereren fik ordet og spurgte om der var spørgsmål til dette.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kasserer oplyste at der var 83 tilmeldt til PBS og stadig 49 der mangler at tilmelde sig. De resterende medlemmer opfordres til at tilmelde sig hurtigt muligt.

Ad 4.

Kontingentet for 2015 er fortsat kr. 1.200,00 (uændret).

Ad 5.

Svend Wedege havde indsendt et forslag, som vedrører vedtægtsændring i stk. 6 pkt. 4 og 5, der skal ombyttes. Blev vedtaget.

Ad 6.

Udgår i år.

Ad 7.

Valg af kasserer og 2 bestyrelseskmedlemmer:
Kasserer Bent Johansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer Finn Schmidt blev genvalgt.
Sekretær Anne Voss blev genvalgt.

Ad 8.

Valg af suppleant Bettina Christensen blev genvalgt.

Ad 9.

Eventuelt.

Grundejerforeningen opfordrer parcellerne til at overholde græsslåningen den 15. maj og 15. august.

Forespørgsel på kano-bro, vi opfordrede dem til at komme med forslag til næste generalforsamling.

Bestyrelsen den 15. juni 2014.

Formand Stig Pedersen, Bestyrelsesmedlemmer Kurt Bøgeskov Hansen og Finn Schmidt, Kasserer Bent Johansen, Sekretær Anne Voss, Dirigent Svend Wedege

 

Bestyrelsens beretning for året 2013, der var udsendt til alle før generalforsamlingen:

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

1) Vi vil opfordre flere medlemmer om at tilmelde sig PBS da det vil lette arbejdet for kasseren. Og samtidig opfordre folk om at betale kontingentet inden for tidsfristen.

2) Skt. Hans aften var der 12 der spiste sammen på fælles arealet, senere mødte der ca 82 som var med til at sende heksen af sted.

3) Den 5 august blev vi kontaktet angående strømsvigt på Ternevej nord. Det var et kabel som var blevet beskadiget under udførslen af dræn arbejdet i området.
Fejlen blev udbedret uden nogen økonomisk belastning for grundejerforeningen.

4) Der har været rettet henvendelse til Faxe forsyning angående flytning af tidspunktet for tømning af septi tanke, for at skåne vores veje. Faxe forsyning var i møde kommende, tømningen i foråret er flyttet til efter 1 maj. Tidspunkterne bliver sat på hjemmesiden.
Sommerlystvej – Digestykket – Glentevej og Rylevej uge 21 + 47
Niels Juelsvej – Ternevej – Tjørnevænget – Fjordvej 23 + 49

5) Granulat udlægningen i område nord, ( Niels Juulsvej – Ternevej nord + midt – Tjørnevænget – Fjordvej er udført.

6) Hullerne ved indkørslen på Niels Juuls vej er rep. midlertidig og der er lagt asfalt omkring ristene på Sommerlystvej

7) Storskrald container var for sidste gang, der kommer ingen storskralds container fremover.

8) Afhentning af grenaffald d. 21 oktober blev noget af en omgang, der blev hentet 14 læs. Husk at der fremover kun bliver hente grenaffald til efteråret.

9) Der er lavet tegning over alle de dræn som vi kender til i området, alt er samlet på en tegning og der er afleveret en kopi til Faxe kommune.

10) 1. november blev alle brønde og sandfang spulet og tømt. På Digestykket er der spulet fra kildespring og mod fællearealet, da det var stoppet, alt ok

11) Broen kom på land, igen et flot fremmøde på 22 hjælpere, flot flot. Broen blev renset for alger så den er klar til sæsonen 2014. Bagefter var der fælles spisning og vejret var med os igen, som altid en god stemning.

12) Stig og Finn har været til møde i FL ( Fritidshusenes landsforening), der er kommet et link til FL på vores hjemme side d. 26 oktober. På mødet fortalte en fra  miljøministeret at ”Tinglyste deklarationer og vedtægter bliver ikke forældet”.

13) Der er udført drænarbejde ud for Tjørnevænget 11, der er sat 1 rist.

14) Vendepladserne på Fjordvej nord og syd er blevet lavet.

15) Der er forventes udført asfaltering af indkørslen til Niels Juulsvej, samt rep. af huller ved indkørslen til Sommerlystvej, inden generalforsamlingen.

16) Så har vi fået ordnet hullerne på Sommerlystvej – Glentevej – Digestykket – Ternevej syd og Rylevej. Dette arbejde er udført af Brian K Hansen, da vi tror på det vil holde længere når det bliver stampet med maskine end med træsko. Vi håber så bare at folk vil køre forsigtigt så vi passer bedre på vores veje.

17) Opsætning af broen blev den 5. april 2014 og 16 var mødt op til at hjælpe, meget flot. Der var igen efterfølgende spisning. Nyt jernstativ ved betonklods på broen er fremstillet og monteret , samt nederste stykke af gelænderet udskiftet på trappen. Sprøjtning med algefjerner på brofagene virker tilfredsstillinde.

18) Efter blød rykker 10 oktober 2013 til statsforvaltningen kom svar den 5 marts 2014 – FL er ikke tilfreds med sagsbehandlingen, derfor nyt brev til statsforvaltningen den 9 .April 2014 – svar ventes.

Betyrelsen.

Husk.

Grene og kun grene på bålet 14 dage før Skt. Hans.
Ingen træstammer eller stød.