Referat juni 2015

Ordinær generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10.30 i Roholte Forsamlingshus

Til stede fra bestyrelsen: Stig Petersen (formand), Bent Johansen (kasserer), Anne Voss (sekretær), Finn Schmidt.

Øvrige medlemmer: 47 deltagere – 31 parceller blev repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for året 2014 (udsendt sammen med indkaldelsen)

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse

4. Indkomne Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5. (2 indkomne forslag) og 1 fra bestyrelsens side. Fastsættelse af budget og kontingent for 2016

6. Valg af formand Stig Hedeager Pedersen (modtager ikke genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlem Kurt Hansen (modtager genvalg)

7. Udgår i år.

8. Eventuelt.

Ad 1.

Forsamlingen valgte Svend Wedege som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
ved brev af 10. maj 2015 er indkaldt i henhold til vedtægten og at generalforsamlingen i henhold til
denne er beslutningsdygtig. Fejl ved indkaldelse var punkt 4 og 5 byttet rundt ifølge beslutningen
fra generalforsamlingen 2014.

Ad 2.

Formanden indledte beretningen med at byde alle fremmødte velkommen og med at oplyse, at der i
det forløbne år har været holdt 4 bestyrelsesmøder.
Der var ingen kommentarer til beretningen.

Ad 3.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten 2014 var udsendt sammen med indkaldelsen og gav ordet til
kassereren.
Kassereren fik ordet og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. HUSK PBS tilmelding.

Ad 4.

De indkomne forslag er sendt pr. mail den 24. marts og omhandler:

1. Nabohjælp skilte ved Sommerlystvej og Niels Juelsvej indkøbes, ydermere blev der nedsat
et udvalg bestående  Jens Dahl, Glentevej 3 – Eckhard Liebich, Tjørnevænget 7 samt Peter
Dau, Niels Juelsvej 10.

2. at der etableres en hjertestarter i området. Bestyrelsen fik til opgave at undersøge
mulighederne for indkøb og opsætning, samt kursus.

3. Mærkning af både og bådtrailere – bestyrelsen indkøber mærkater. Bådejeren skal afhente
mærkaterne hos Finn Schmidt, Sommerlystvej 2. og skal være monteret inden den 1. august
2015.

Ad 5.

Kontingentet for 2016 er der skrevet som forslag kr. 1.000,00, men flertallet besluttede at fortsætte med de kr. 1.200,00.

En i salen spurgte til hvorfor beløbet var sat ned fra 101.993,40 til 40.000 til veje og dræn? Til det
blev der svaret at vi forventer mindre beløb fremover, da det er etableret/ renoveret i år.

Ad 6.

På valg Stig Hedeager Pedersen, som ikke ønskede genvalgt som formand.
Ny formand blev valgt og det er Hasse Kallesø, Ternevej 14, der bliver vores ny formand.

Kurt Bøgeskov Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad 7. Udgår

Ad 8.  Eventuelt.

a) Niels Juelsvej 3 ytrede ønske om Loppemarked på fællesarealet.

b) Fibia netforbindelse  mulighed for tilslutning – angående tilmelding har bestyrelsen
kontaktet Fibia projektleder Hanne Skaaning om forløb i et nyt område,  brev fra Fibia
foreligger i protokollen. Jens Dahl er initiativtager sammen med bestyrelsen til at udrede
dette.

c) Folk bør være opmærksom på at der er observeret rotter i området – ved fodring af fugle/dyr
tiltrækkes det, ligeledes gammelt haveaffald som ligger.

d) Forespørgsel om dræn på Rylevej/Ternevej er der indhentet tilbud.

e) Vejskilt ved indkørsel til Niels Juelsvej fra sydgående retning kan man ikke se skiltet,
bestyrelsen indkøber et nyt og sætter det i modsatte side af vejen.

f) Der blev spurgt til afhøstning af de 2 datoer vedrørende slåning af grunde der ikke bliver
holdt – Forslag fra  salen var at som nabo kunne man hjælpes til med at slå det. En anden
mulighed er at foreningen afhøster grundene og afsender regningen til grundejeren.

g) Stig Hedeager Pedersen modtog sin afskedsgave  og takkede for godt samarbejde igennem
årene.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Bestyrelsen den 14. juni 2015

Formand Bestyrelsesmedlemmer

Stig Pedersen Kurt Bøgeskov Hansen Finn Schmidt

Kasserer Sekretær Dirigent

Bent Johansen Anne Voss Svend Wedege