Referat juni 2016

Ordinær generalforsamling søndag den 12. juni 2016 kl. 10.30 i Roholte Forsamlingshus
Referat

Til stede fra bestyrelsen: Hasse Kallesø(formand), Bent Johansen (kasserer), Anne Voss (sekretær), Finn Schmidt og Bettina Christensen.
Øvrige medlemmer: CA. 60 deltagere – 31 parceller blev repræsenteret.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for året 2015 (udsendt sammen med indkaldelsen)

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2015 til godkendelse

4. Indkomne forslag fra medlemmer.

Keld Rantzau Sommerlystvej 14, foreslår navneændring af vores G/F ( bilag 1 )
Bettina Christensen Digestykket 16 foreslår ændring af bestyrelsens beslutning om snerydning (bilag 2 )

Indkomne forslag fra bestyrelsen:

E-mail adresser på foreningens medlemmer. (Bilag 3)
Hjertestarter, samt placering (Bilag 4)
Grundejerforeningen har 50 års fødselsdag den 4. juni 2017 (bilag 5).

5. Fastsættelse af budget og kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 1200,- for 2017

6. Bettina Christensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen pr. 12. juni 2016 og som afløser foreslår bestyrelsen Keld Rantzau Sommerlystvej 14, for en 1 årig periode og vil i 2017 skulle vælges for ny 2-årig periode.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer..

På valg er kasserer Bent Johansen som er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Johansen.

På valg er Finn Schmidt som er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Schmidt.

På valg er sekretær Anne Voss, som ikke ønsker genvalg. Som afløser foreslår bestyrelsen Mads Erik Larsen Fjordvej 3.

8 Valg af suppleant. Vakant. Paulina Pedersen Ternevej 12 vil gerne opstille som suppleant.

9 Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød alle velkommen og foreslog Svend Wedege som dirigent. Svend Wedege blev valgt.

Ad 2.
Dirigenten spurgte om der var nogen der havde kommentarer til bestyrelsens beretning, det var ikke tilfældet så bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3.
Dirigenten oplyste, at årsrapporten 2015 var udsendt sammen med indkaldelsen og gav ordet til kassereren, som gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.
Det indkomne forslag fra Keld Rantzau vedr. navneændring af vores grundejerforening gav en del debat,
Keld Rantzau trak sit forslag tilbage.

Det indkomne forslag fra Bettina Christensen vedr. snerydning af vore veje, gav en del debat. Peter Knudsen Ternevej 19 ville have at de fastboende selv skulle betale for det. Vivi Due Digestykket 4 sagde at det var småligt, det samme sagde Kurt Rylevej 16. Bent Digestykket 22 foreslog at grundejerforeningens bestyrelse bemyndiges til at i gangsætte snerydning 5 gange i vinterhalvåret, med det nuværende tilbud fra Brian Hansen på 1.100 kr.plus moms pr. gang.
Dette forslag godkendtes af generalforsamlingen.

Forslaget fra bestyrelsen vedr. E-mail- adresser på foreningens medlemmer, med henblik på bl.a. at udsende indkaldelser til generalforsamling, fik kommentar fra Stig Fjordvej 14, der mente der skulle en vedtægtsændring til.
Det blev vedtaget at generalforsamlingsindkaldelsen fremsendes på mail fremover.

Forslaget fra bestyrelsen vedr. hjertestarter. Der kom forslag fra Annelise Fjordvej 3 om yderligere tilbud på en hjertestarter, hvilket bestyrelsen arbejder videre med. ( Har talt med et firma d.d. som sender oplæg på køb og leasing)
Det blev vedtaget at bestyrelsen kan træffe beslutning om køb eller leasing af 1 styk hjertestarter.

Grundejerforeningen har 50 års fødselsdag i juni 2017, og det blev besluttet at dette skulle festligholdes med en fællesspisning på fællesarealet. Et forslag var Sankt Hans aften 2017.

Mosebølle Vandværk har ligeledes 50 års jubilæum og der taltes om at man slog ”pjalterne” sammen. Bestyrelsen påtog sig opgaven med det praktiske i den forbindelse, samt koordinering med Vandværket.

Ad 5.
Kontingentet for 2017 blev godkendt kr. 1200,-

Ad 6.
Bettina Christensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen pr. 12. juni 2016 og som afløser foreslår bestyrelsen Keld Rantzau Sommerlystvej 14, for en etårig periode og vil i 2017 skulle vælges for en toårig periode. Keld Ranzau blev valgt.

Ad 7.
Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er kasserer Bent Johansen som er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Johansen.
Bent Johansen genvalgt.

På valg er Finn Schmidt som er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Schmidt.
Finn Schmidt er genvalgt.

På valg er sekretær Anne Voss, som ikke ønsker genvalg. Som afløser foreslår bestyrelsen Mads Erik Larsen Fjordvej 3
Mads Erik Larsen blev valgt.

Ad 8.
Valg af suppleant. Vakant. Bestyrelsen håber på at der på generalforsamlingen er en der melder sig.
Pauline Ternevej 12 er valgt.

Ad 9.
Jan Fjordvej 4 vil gerne have det oversavede bræt udskiftet på bådebroen. Det er repareret midlertidigt og nyt bræt sættes på i forbindelse med optagning af badebroen i efteråret.

Peter Ternevej 19 spurgte til hvorfor der var et stort frafald i bestyrelsen. De afgående bestyrelsesmedlemmer svarede herpå.

Der blev spurgt om Ringsted Slamsugning har givet påbud om udskiftning af brønddækslerne til nogle af vores medlemmer, dækslerne må højst veje 30 kg. Det er ejernes eget ansvar, og det har intet med bestyrelsen at gøre.

Birgit Digestykket1 ville vide om påbud fra kommunen vedr. rensning af spildevand var noget grundejerforeningen tog sig af. Det er ikke en sag som grundejerforeningen kan tage sig af. Formanden orienterede om at der 8 grundejere som har modtaget påbud, om rensning af spildevand,
fra Faxe kommune, endvidere sagde formanden at kommunen har skrevet at det ikke gælder andre i vores grundejerforening end de 8 som allerede har fået påbuddet.

Der kom et spørgsmål om Fibia tilslutningen til vores grundejerforening, formanden svarede at vi er 68 som har tilmeldt sig og dermed får vi Fibia ind i vores område, men hvornår det bliver ved vi endnu ikke helt præcist.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.