Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni, på et for medlemmerne centralt beliggende sted med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem.
7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 eller 2 suppleanter.
9. Eventuelt.

(Foreningens vedtægter §6)