Vedtægter

VEDTÆGTER
for

Grundejerforeningen
MOSEBØLLE STRANDHUSE

§1
Foreningens navn er: “GRUNDEJERFORENINGEN MOSEBØLLE STRANDHUSE”, Fakse.
Dens område omfatter parceller udstykket fra matr. m. som nævnt i lokalplanens pkt. 2.1, samt yderligere de parceller, der senere måtte blive udstykket i området og for hvilke forpligtelse til medlemskab måtte blive tinglyst.

§2
Foreningen, der er stiftet den 4 Juni 1967, er oprettet i henhold til de på ejendommene tinglyste deklarationer og lokalplaner.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesse i alle fælles anliggender, herunder bl.a. at tage skøde på et eller flere fællesarealer. Endvidere forestår foreningen vedligeholdelse af fælles anlæg. Grundejerforeningen kan i øvrigt påtage sig andre fællesanliggender, der har til formål at forbedre eller sikre forholdene i området.

§3
Enhver nuværende eller kommende ejer af parceller indenfor foreningens område er i henhold til deklarationerne pligtig til at være medlem af foreningen og er underkastet foreningens vedtægter samt pligtig til at udrede de af generalforsamlingen vedtagne ydelser.

Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom eller på noget andet tidspunkt gøre krav på udbetaling af sin andel af foreningens formue eller på betalt indskud eller kontingent.

§4
Hvert medlem betaler kontingent pr. parcel. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen og indbetales til kassereren inden den 31. Januar.

Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden en måned efter forfaldstid, opkræves disse med et tillæg på 100,00 kr. – 2 rykker 250,00 kr.

Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden tre måneder, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger gå til inkasso gennem en advokat.

Såfremt et medlem er i restance med bidrag til foreningen, bevirker det, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er betalt.

I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende, kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld i videre udstrækning, end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning.

Såfremt et medlem skifter adresse eller afhænder sin parcel, er han/hun pligtig til omgående skriftlig at underrette kassereren herom, ligesom han/hun er pligtig til straks at berigtige eventuelle restancer.

§5
Det er medlemmernes pligt at drage omsorg for egne og fælles områders og faciliteters renholdelse og bevarelse, herunder afhøstning af grunde til vejmidte/stimidte mindst to gange årligt! Første gang senest i perioden l maj til l5 maj, og anden gang senest i perioden 1 august til 15 august.

Afbrænding af haveaffald m.m. på de enkelte parceller må ikke finde sted.

Afhøstning, græs slåning og brug af andre støjende redskaber, såsom kultivatorer, kædesave og lignende, må ikke finde sted efter lørdage kl. 18.00 og søn- og helligdage efter kl. 12.00.

Det er forbudt at benytte veje og rabatter som oplagsplads.

Foreningens bestyrelse har påtaleret overfor evt. forsømmelser, og om nødvendigt ret til at lade forsømmelser udbedre for den ansvarliges regning.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni, på et for medlemmerne centralt beliggende sted med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem.
7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 eller 2 suppleanter.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest 1. april. Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen.

Indvarsling til generalforsamling skal ske skriftligt ved udsendelse af dagsorden til den af medlemmerne sidst opgivne adresse og senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Det er vedtaget ved generalforsamlingen 2016 at alle, som oplyser deres mail til bestyrelsen, kun vil modtage indkaldelse til generalforsamling på mail. Til de som ikke har oplyst deres mail, vil bestyrelsen fortsat udsende indkaldelse til generalforsamling med posten.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslut¬ningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Kun en stemme pr. parcel. Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan give mere end en stemme foruden sin egen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget. Såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Til vedtagelse af sager af større økonomisk rækkevidde kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.

Vedtægtsændringer skal dog tillige – for at være gyldige – godkendes af Fakse Kommune. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af dette tilsendes forenin¬gens medlemmer.

§7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af en generalforsamling, bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, ledsaget af motivering af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 4 uger efter. Indkaldelse hertil sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på den ordinære generalforsamling i de ulige årstal.

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, og har ret til at overvære bestyrelsesmøder.

Ældste suppleant indtræder først ved evt. fravær i bestyrelsen. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Over det ved bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der på begæring skal oplæses på generalforsamlingen.

Foreningen forpligtiges overfor trediemand af formanden i forbindelse med eet bestyrelsesmedlem.

§9
Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, herunder kassebog og med¬lemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i en bank, sparekasse eller på girokonto. Checks og girokort kan kun hæves ved underskrift af formanden eller kassereren. Den kontante kassebeholdning skal holdes på et passende lavt niveau, ca. 500,00 kr.

Bestyrelsen og revisor har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist.

Regnskabsåret er fra 1 januar til 31 december. Regnskabet skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab udsendes sammen med budget, dagsorden og indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§10
Grundejerforeningen kan alene opløses med samtykke fra Fakse kommune

Vedtægtsændring Juni 2014.