Deklarationer

Matr. nr. 2-ad Lindersvold Hovedgård, Roholte Sogn
                                        Deklaration          

Undertegnet ejer af matr. nr. 2-ad Lindersvold Hovedgård, Roholte sogn – herfra undtages dog den på tinglysningsridset

mellem restparcellen af matr. nr. 2-ad og 2-ai ibd. beliggende parcel samt nævnte restparcel, hvorpå der må opføres

huse til helårsbeboelse, begærer herved følgende bestemmelser tinglyst servitutstiftende på min ejendom,

ovennævnte matr. nr. 2-ad Lindersvold Hovedgård, Roholte sogn:

 

1.

På de fra matr. nr. 2-ad fremtidigt udstykkede parceller må der kun opføres sommerhuse.

2.

På hver matr. nr. må kun opføres et sommerhus i 1 etage uden udnyttet tagetage.

3.

På hver grund må der kun indrettes beboelse til een familie.

4.

Beboelse, (natophold) må med den i § 1 nævnte undtagelse kun finde sted i tidsrummet 1/4 til 30/9.

5.

Ingen grund må bebygges med mere end 1/8 af arealet.

6.

Udover beboelseshuset må der på hver parcel opføres et udhus eller en garage (carport) eller et udhus sammenbygget

med garagen (carport) på ialt mindst 18 m2 og højst 30 m2. I udhuset og garagen må der ikke indrettes beboelse.

7.

Beboelsesbygninger og udhuse skal ligge mindst 10 m fra vejmidterne.

Garagens (carportens) indkørsel skal ligge mindst 6 m fra mindst en af de til parcellen stødende vejsider, og

garagebygningen skal ligge mindst 3 m fra en eventuelt til parcellen stødende vejside.

8.

Alle parceller, som udstykkes efter denne deklarations tinglysningsdato, og som ligger ved vejhjørner, skal have fri

oversigt i et omfang på 15 x 15 m og ved udmunding i amtsvej 15 x 70 m udmålt langs de skærende vejes

kørebanekanter fra disses skæringspunkter, således at der på oversigtsarealerne ikke må findes bebyggelse,

bevoksning eller andre genstande, som rager mere end 1 m op over en flade, bestemt ved de tilgrænsende vejes  midtlinier.

9.

Udgiften til vejanlæg betales af samtlige parcelejere under matr. nr. 2-ad i forening med lige store anparter for hver parcel, og

således at hovedparcellen bærer en forholdsmæssig anpart, indtil udstykningen er fuldført.

Vejanlæggene til de solgte parceller skal påbegyndes senest, når der er tinglyst skøde på 10 parceller.

10.

Ingen bygning må opføres med større højde end 3 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes.

11.

Tagene skal have en hældning på mellem 0 og 30 grader med det vandrette plan.

12.

Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ( okker, terra di siena, umbra,

engelskrødt, italienskrødt og dodenkop ), eller hvidt eller sort eller ved de nævnte farvers blanding.

13.

Husene kan opføres af træ eller andet af bygningsmyndigheden godkendt materiale.

14.

Ingen beboelsesbygning må have et areal ved grundfladen på under 36 m2.

Bygningsmyndigheden er dog berettiget til, sålænge  de nuværende byggeindskrænkninger er gældende, at tillade

anbringelse af beboelsesbygning med mindre areal end 36 m2, dog således at bygningerne altid skal være den

maximelt tilladte størrelse.

15.

Tegninger af husene og deres indretning skal – inden byggeri igangsættes – godkendes af bygningsmyndigheden, som ved

denne lejlighed også har ret til at udøve facadecensur.

16.

Der må på parcellerne – bortset fra de, som i henhold til det efterfølgende måtte blive solgt til butiksbrug – ikke drives

nogen form for erhvervsvirksomhed uanset dennes karakter. Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende.

Der må ikke forefindes opslag af nogen art på parcellerne, og disse skal i det hele holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand.

Radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager eller lignende med højtaler forsynede apparater samt musikinstrumenter

må kun benyttes indendørs og for lukkede døre og vinduer.

Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholdersig udendøre.

17.

Uanset bestemmelserne i punkt 16 kan sognerådet give tilladelse til, at der på en af parcellerne etableres butik til forsyning

af arealet og nærliggende udstykningsområder.

18.

Sålænge grunden er ubebygget, må parcelejerne benytte denne til campering for dem selv og deres nære familie, medens

campering er forbudt når parcellen er bebygget. Opstilling af beboelsesvogne er – selvom de ombygges – forbudt.

19.

Enhver ejer af parceller udstykket fra matr. nr. 2-ad har ret til færdsel på alle veje og stier på arealet, såvel de som

anlægges nu, som de der senere måtte blive anlagt.

Ejeren af restejendommen har også ret til færdsel på veje og stier.

Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er dog alene tilladt, når det sker med egenligt færdselsmæssigt

formål, og intet køretøj må henstilles på vejene, men skal anbringes på selve parcellerne.

På vejene er al støjende adfærd forbudt, ligesom enhver brug af radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager eller

lignende med højtaler forsynet apparat, samt musikinstrumenter er forbudt.

20.

Enhver parcelejer er pligtig at tåle enhver ledningsføring over eller i parcellen i forbindelse med oprådets kloakering

og forsyning med vand, elektricitet og telefon (samt eventuel fjernvarme), og tinglysning af enhver deklaration

i forbindelse med sådan ledningsføring med prioritet forud for al pantegæld. Ingen bygning eller træer må findes

nærmere end 1,25 m fra ledningerne. Iøvrigt gælder de koncessionerede selskabets afstandsbestemmnelser for så

vidt angår luftledninger, ligesom bygningsreglementets afstandsbestemmelser til ledninger, vejmidter og

naboskel skal overholdes.

Sælgeren – d.v.s. ejeren af restejendommen – påtager sig ansvaret for at eventuelle ledninger over og i parcellerne

anbringes således, at disse kan bebygges på normal måde.

Alle elstikledninger skal føres i kabel, såfremt det ønskes af elselskab, som fører strøm ind på arealet.

21.

Hegn mellem parcellerne må være 1,80 m høje overalt for så vidt angår  levende hegn. Andre hegn end levende hegn

skal være mellem 1,00 m og 1,25 m høje – bortset fra hegnene langs skrænttoppen som nævnt i pkt. 22 – og må

kun bestå af glat hegnstråd på stolper eller af rafter.

Raftehegn skal dækkes med hurtigtvoksende plantevækster, såsom clematis, slyngroser eller amerikansk boghvede, og

derfor skal raftehegn rejses mindst 1/2 m inde på egen ejendom, medens trådhegn og levende hegn – altså

også bevoksninger langs raftehegn – skal rejses i skel

22.

Enhver ejer af parceller af matr. nr. 2-ad er pligtig til at være medlem af en fælles grundejerforening – dannet af

ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 2-ad.

Alle veje og stier på matr. nr. 2-ad vil – såfremt de udlægges som adgangs- veje- og stier til parcellerne af matr. nr. 2-ad

vederlagsfrit blive tilskødet grundejerforeningen, når denne er stiftet.

Grundejerforeningen sørger for vejenes vedligeholdelse og renholdelse. Grundejerne deltager i de hermed forbundne

udgifter med lige store andele, ligesom ejeren af restejendommen deltager med een part.

23.

Ved hvert hus skal anbringes en 70 ltr. skarnspand af galvaniseret jern eller en anden af grundejerforeningen

godkendt form for skarnspand forsynet med tætsluttende låg. Grundejerforeningen er pligtig til at drage omsorg

for ugentlig tømning af skarnspanden i det tidsrum husene er beboede. Pligten påhviler tillige den enkelte

parcelejer personlig.

24.

Grundejerforeningen er pligtig at drage omsorg for, at dagrenovationen bortkøres til kommunens losseplads.

25.

Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage de forskrifter, den til enhver tid værende

bestyrelse for grundejerforeningen måtte give til bevarelsen af udstykningsområdet som et pænt, grønt område.

Der må ikke plantes popler eller elm på de enkelte parceller, hverken som hegn eller prydstræer.

Grundejerforeninmgen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor det er nødvendigt af hensyn til sikring af en

eller flere grundejeres udsigtsforhold.

26.

Grundejerne er pligtige til at tilslutte sig det i området i forbindelse med udstykningen oprettede vandværk.

Anden form for vandforsyning end den ovennævnte må ikke finde sted.

Parcelejerne kan ikke forvente byggetilladelse, før godkendt vandforsyning er etableret.

Det i første stykke nævnte vandværk etableres af grundsælgeren, men parcelejerne er pligtige at overtage in solidum

de gældsforpligtelser, som måtte opstå i anledning heraf og som følge af vandværkets videre udbygning.

Dersom vandværket efter myndighedernes bestemmelse tillige skal forsyne omliggende udstykningsområder med vand,

er parcelejerne fra disse områder pligtige at deltage forholdsmæssigt i vandværkets anlægsudgifter og at gå ind

i en solidarisk hæftelse for eventuel tidligere stiftet gæld.

27.

Senest fem år efter at den første byggetilladelse er givet, eller når halvdelen, – 48 parceller, – af de på den godkendte

udstykningsplan for matr. nr. nr. 2-ad, 2-ae og 2-af Lindersvold Hovedgård, Roholte sogn, viste parceller er bebyggede,

skal der etableres et kloaksystem med spildevandsrensning.

Projektet skal forelægges for of godkendes af en landvæsensret.

Indtil kloaksystemet etableres, må der kun anvendes tørklosetter, medens husspildevand må afledes til sivebrønde.

Enhver parcel skal tilsluttes kloaksystemet og bidrage til dettes etablering, drift og vedligeholdelse, således som

disse udgifter måtte blive fordelt ved landvæsensrettens kendelse.

28.

Ovenstående bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 2-ad Lindersvold Hovedgård, Roholte sogn

og på parceller deraf udstykkede efter denne deklarations tinglysning eller udstykkede efter den  1. maj 1963.

Tinglysning af nærværende deklaration på matr. nr. 2-ad skal ske forud for al fremtidig pantegæld.

Med hensyn til de ejendommen iøvrigt påhvilende hæftelser, servitutter og grundbyrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

29.

Påtaleretten tilkommer Roholte Sogneråd, den i bestemmelserne nævnte grundejerforening samt ejeren af matr. nr. 2-ad.

30.

Når de syd for matr. nr- 2-ad liggende matr. nr. e. 2-ae og 2-af udstykkes – i overensstemmelse med den af amtet

m.fl. godkendte udstykningsplan – og de på planen viste veje udlægges, skal der være fri og uhindret adgang for

ejere af parceller af matr. nr.e. 2-ae og 2-af ad vejene over matr. nr. 2-ad mod, at der tinglyses ret for parcelejere

af matr. nr. 2-ad til fri og uhindret adgang ad vejene over matr. nr. 2-ae.

Samme rettigheder tillægges ejere af parceller af matr. nr. 2-ac om denne udstykkes.

 

Køge, den 20. november 1963

Som ejer af matr. nr. 2-ad  Lindersvold Hovedgård, Roholte sogn:

 

N. Juul Nielsen

____________

 

Til Vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og underskriverens myndighed:

 

Erik Tarp

Landsretssagfører

Nørregade 1, Køge

 

Herefter er på originalen anført tinglysningsinformation.

 

Vær opmærksom på at dette dokument er en skrevet kopi af originalen og at den enkelte parcelejer

selv skal sikre sig at indholdet er korrekt, ved at forholde sig til originalen.